AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR (2023/2024)

En data 1 de juny de 2023 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

Les sol.licituds per obtenir els ajuts s’han de formalitzar mitjançant els següents impresos:

-ANNEX 2B en cas d’ésser beneficiari directe

-ANNEX 2A si s’opta per ser beneficiari per barem

Per obtenir els impresos podeu passar pel centre a recollir-los i demanar-los a n’Ana, la bidell del centre, a partir d’avui mateix.També els podeu trobar a la pàgina web de la Direcció General de primera infància, Innovació i Comunitat educativa (http://dgpice.caib.es).

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

  • del 22 al 28 de juny de 2023(ambdós inclosos) 2º cicle d’Infantil
  • del 23 al 30 de juny de 2023 (ambdós inclosos) Educació Primària

En el cas que l’ajut es sol.liciti per a més d’un infant de la mateixa família (el cas de germans) la petició s’ha de formular en un únic imprès i signada pels dos progenitors en cas de custòdia compartida.

En el cas que l’ajut s’hagi demanat anys anteriors no cal tornar a presentar la documentació.

En cas contrari la sol.licitud s’ha de presentar juntament amb la següent documentació:

  •  DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenien setze anys o més el dia 31 de desembre de 2023. 
  •  Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres.
  •  Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

Vos adjuntam també un manual a petició de La Conselleria  amb la finalitat de resoldre els dubtes més habituals.