Trets d’identitat

  • LLENGUA VEHICULAR D’APRENENTATGE

La llengua vehicular del nostre centre és el català tal com consta en el nostre Projecte Lingüístic. El català serà la llengua que es farà servir tant en el procés d’ensenyament- aprenentatge com en les comunicacions amb les famílies. Es facilitarà l’ajuda necessària a les famílies que tenguin problemes de comprensió.

  • ACONFESSIONALITAT

El nostre centre ideològicament és plural, laic i aconfessional.

Intentam inculcar als infants el respecte a totes les ideologies i a totes les creences, perquè puguin formar progressivament els seus criteris i analitzar la realitat des de diferents enfocaments i punts de vista i prendre decisions responsables.

La nostra és una escola pública i laica que ofereix l’assignatura de religió com a optativa segons la normativa legal establerta. Així doncs, les famílies poden elegir entre religió i activitats alternatives d’estudi (treball de normes, hàbits…) en matricular els seus fills/es al centre.

  • COEDUCACIÓ

D’acord amb la igualtat de drets i amb la no discriminació, l’ensenyament que hem d’impartir als infants ha d’esser igual i no sexista i l’hem de desenvolupar en el marc de la coeducació. Hem de treballar per eliminar les discriminacions per raó de sexe i no hem d’incórrer en tabús ni mites, ni hem apel·lar als rols tradicionals i diferenciats entre home i dona.

  • EDUCACIÓ EN VALORS

No sols hem de transmetre coneixements sinó que hem d’educar en valors, valors universals que compartim i que consideram vàlids per a la societat a què aspiram. Ha de ser un objectiu fonamental formar els alumnes en l’àmbit d’uns valors i d’unes normes de convivència al centre, que a la vegada defineixen un model de societat dins el qual sigui possible dur-les a terme. Els principis següents han de definir la interrelació entre els pares, els mestres i els alumnes a la institució escolar:

Solidaritat

Pluralisme ideològic

Creença en la llibertat de les persones

Educació no discriminatòria

Pacifisme

Respecte per la natura 

L’escola inclusiva

La cultura de l’esforç

  • EDUCACIÓ EN LA CONVIVÈNCIA

Un dels objectius bàsics de l’educació ha de ser ensenyar a esser, aprendre a viure i a conviure, ha de fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com a l’entorn immediat.

És bàsic per a la convivència que parlem molt i que escoltem més, i que ho farem en un to optimista i positiu. El diàleg suposa tenir un actitud d’escolta activa i estar disposat a canviar d’opinió davant els arguments de l’altre. Cal posar l’accent en les relacions i en tot allò que ens uneix més que en el que ens separa.

El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitar les generalitzacions, i cal fer-ho a partir de la cultura de la mediació.

  • EDUCACIÓ PER LA SALUT

Consideram molt important aconseguir que el nostre alumnat sigui conscient de la importància de l’adquisió d’hàbits saludables que incidiran directament en la seva salut i en el seu benestar físic i emocional. Els principals objectius són:

–  Fomentar l’exercici físic
–  Fomentar l’alimentació saludable
–  Aconseguir una gestió adequada de les emocions
–  Despertar la consciència de la necessitat de crear hàbits de salut i
d’activitat física, no tant sols als alumnes, sinó, també a mestres i
famílies.
–  Minimitzar riscs a l’hora de circular dins i fora de l’escola

  • EDUCACIÓ PEL MEDI AMBIENT

Consideram prioritari que la nostra comunitat educativa:

Adquireixi major sensibilitat i consciència de l’entorn en general i dels seus problemes.

– Adquireixi uns valors de protecció del medi ambient, els quals els motivin de tal manera que puguin participar activament en la millora i la protecció d’aquest.

– Ajudar a adquirir les aptituds necessàries per determinar i resoldre problemes ambientals.